Czym jest szybka ścieżka?

Rozwój gospodarki, technologii i chęć utrzymania czołowych pozycji w pewnych dziedzinach sprawia, że organizowane są nabory na projekty stawiające na innowacyjność. Jednym z podmiotów organizujących tego typu konkursy jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Kto organizuje projekty w ramach szybkiej ścieżki?

NCBiR organizuje także konkurs w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Jest to tzw. szybka ścieżka. Projekty te są skierowane zarówno dla dużych jak i małych przedsiębiorstw. Budżet tych projektów jest rożny i może wynieść nawet 1 miliard złotych. W ramach konkursu należy złożyć projekt, który będzie innowacyjny w skali świata pod względem produktu lub procesu. Zbadane musi być także zapotrzebowanie rynkowe czy opłacalność wdrożenia efektów projektu. Istotny jest także aspekt mających zostać osiągniętych rezultatów danego projektu na terenie RP. Ważne będzie również wskazanie zespołu badawczego oraz zasobów technicznych wnioskodawcy, które są niezbędne do właściwej realizacji zaplanowanych w projekcie prac badawczo-rozwojowych.

Kto może starać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach projektu szybkiej ścieżki mogą się starać przedsiębiorstwa o statusie mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Najczęściej wyznacznikiem statusu przedsiębiorcy są takie czynniki jak:

  • zatrudnienie,
  • kapitał oraz
  • aktywa.

Celem tego poddziałania 1.1.1 jest przede wszystkim zwiększenie innowacyjności polskich firm w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Dzięki temu na dofinansowanie mogą liczyć projekty, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe, które realizują założenia dokumentu Krajowe inteligentne specjalizacje czy wykazują pionierskość na poziomie kraju.

Jak wygląda proces oceny projektów w poddziałaniu 1.1.1?

Każdy projekt podlega ocenie ze strony formalnej – czy nie przekracza terminu realizacji projektu poza końcowy termin okresu kwalifikowalności wydatków, czyli 31 grudnia 2023 r.

 

Autor zdjęcia: dgpodosek